Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна

Реєстрація

Вхід
Вітаю Вас Гість | RSS


ІДНЗ №14


Понеділок, 19.04.2021, 18:21

 

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для працівників

 Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14

Ізюмської міської ради Харківської області

на 2020 рік

         Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 14 Ізюмської міської ради Харківської області заснований виконавчим комітетом  Ізюмської міської ради

Адреса: вул. Педагогічна, 5.

Керівник закладу: Середа О.М.

Кількість груп – 8:   6 груп дошкільного віку, 2  групи раннього віку.

Приймальні дні:

Середа :   15.00 – 16.30

Четвер:    15.00 – 16.30

І. Загальні положення

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповіднодо її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

В закладі трудова дисципліна грунтується на свідмому виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпчується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.                                                                    2. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників ІДНЗ № 14, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах. Зазначені норми закріплені в правилах внутрішнього розпорядку, у відповідності з якими трудовий колектив закладу дошкільної освіти затверджує за поданням керівника ЗДО та профспілкового комітету свої правила внутрішнього розпорядку.

3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього розпорядку, розв'язує керівник ЗДО в межах наданих йому повноважень, а у випадках, предбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковвим комітетом.

4. Далі – Правила.

 

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

5. Працівники ЗДО приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

6. При прийнятті на роботу керівник ЗДО зобов’язаний отримати від особи, що працевлаштовується: трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку /диплом, атестат, посвідчення/, копії яких завіряються керівником закладу і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в ЗДО, зобов’язані подати медичний висовок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

7. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти», що є у загальнодержаввній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 5 серпня 1993 року № 293.

8. Працівники ЗДО можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

9. Прийняття на роботу оформляється наказом керівника закладу дошкільної освіти, який оголошується працівнику під розписку.

10. На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, тудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням праацівника керівником за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документ суворої звітності в ЗДО.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника закладу освіти.

11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу робту, керівник зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

13. Розірвання трудового договору з ініціативи керівника закладу освіти допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Ознайомлення проводиться в письмовій формі.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

14. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника ЗДО.

15. Керівник ЗДО зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавстом. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

ІІІ. Основні правила та обов’язки працівників ІДНЗ № 14

16. Педагогічні працівники мають право на:

  • захист професійної честі, гідності;
  • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
  • індивідуальну педагогічну діяльність;
  • участь у громадському самоврядуванні;
  • користування подовженою оплачуваною відпусткою;
  • пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;
  • підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

17. Працівники ЗДО зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту закладу дошкільної освіти і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, противопожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріал, навчальні посібники тощо, виховувати у здобувачів освіти бережливе ставлення до майна навчально-виховного закладу.

Працівники ЗДО в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

18. Педагогічні працівники ЗДО повинні:

а) забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей у дітей;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, інших доброчинностей;

в) виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національнх, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цівілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди мііж усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д) додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

е) захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, інших шкідливих звичок;

ж) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

19 Коло обов’язків, що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікацйними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку ІДНЗ № 14  та умовами контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

ІV. Основні обов’язки керівника ІДНЗ № 14

20. Керівник ЗДО зобов’язаний:

а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів якості освіти, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу дошкільної освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) удосконалювати освітній процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу освіти;

г) організувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання;

д) доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року /до надання відпустки/ педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

е) видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам у встановлені строки. Надавати всім працівникам ЗДО  відпустки відповідно до графіка відпусток;

ж) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створити здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

з) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

і) організувати харчування здобувачів освіти, працівників закладу освіти;

ї) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників ЗДО, забезпечувати надання їм установлених пільг;

к) своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну та бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан освітнього процесу;

л) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників ЗДО, вихованців

V. Робочий час і його використання

21. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку або графіком змінності, які затверджує керівник дошкільного закладу за погодженням з профспілковим комітетом з додержанням тривалості робочого тиждня.

П’ятиденний робочий тиждень встановлюється керівником ЗДО за погодженням з місцевими органами виконавчої влади.

В межах робочого дня педагогічні працівники ЗДО повинні вести всі види навчально-методичної роботи відповідно до посади та навчального плану.

Час початку і закінчення роботи, обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку ІДНЗ № 14 . Для окремих працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим роботи.

За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись час початку і закінчення роботи.

22. При відсутності педагога або іншого працівника ЗДО керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи працівником.

23. Залучення окремих працівників до робіт в установлені для них вихідні дні допускається у вийняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом керівника ЗДО з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

24. Керівник ЗДО залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з педагогічним колективом та профспілковим комітетом.

Забороняється залучати до чергування у вихідні і святкові дні вагітних жінок, працівників, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від 3-х до 14-ти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.

25. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік.

Надання відпустки керівнику ЗДО оформляється наказом відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради, а іншим працівникам – наказом керівника дошкільного навчального закладу. Поділ відпустки на частини та перенесення відпустки на інший строк на прохання працівника  допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.

Забороняється не надання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

26. Педагогічним працівникам забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) передоручати виконання трудових обов’язків.

27. Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з нвчальним процесом;

б) відволікання працівників ЗДО від виконання професійних обов’язків за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання; забороняється за вийнятком випадків, передбачених чинним законодавством.

VІ. Заохочення за успіхи в роботі

28. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть застосовуватись заохочення передбачені Правилами внутрішнього розпорядку ЗДО.

29. За досягнення високих результатів у навчанні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

30. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’яки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу ЗДО і заносяться до трудової книжки працівника.

VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

31. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України.

32. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником ЗДО, якому надано право прийняття на роботу /обрання, затвердження, призначення на посаду/ даного працівника.

33. Працівники, обрані до складу профспілкового комітету і не звільнені від виробничої діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди профкому, членами якого вони є; керівник профспілкового комітету у закладі дошкільної освіти – без попередньої згоди профспілкового органу відділу освіти.

До застосування дисциплінарного стягнення керівник ЗДО повинен отримати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником ЗДО безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарні стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

34. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

35. Дисциплінарні стягнення  оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

36. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівнк, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Керівник ЗДО має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.

 

 

 

 

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Архів записів

Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021 Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz